Tilbage til Klyngerådet

Referat Klyngerådsmøde 2021-08-25

Referat af Klyngerådets møde den 25. august 2021, kl. 19.00
på Gesten Fritidscenter, Bækkevej 9

Tilstede:  Erik, Kristian, Stefan, Marion, Søren, Niels-Erik, Per.
Fraværende:  Tim.
Referent:  Stefan.

Dagsorden:

  1. Vedtagelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat fra sidste møde
  3. Orientering fra formanden
  4. Orientering fra kommunikationsgruppen samt status på hjemmesiden
  5. Orientering fra projektgrupperne
  6. Status på Hærvejsting 2021: Program, temaer, økonomi.
  7. Valg af kasserer
  8. Eventuelt

 

Ad 1.  Vedtagelse af dagsorden
Dagsordensforslaget blev godkendt uden ændring.

Ad 2.  Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatudkastet for mødet den 9. juni blev godkendt uden ændring.

Ad 3.  Orientering fra formanden
Lokalrådet i Veerst har henvendt sig med ønske om at blive en del af Hærvejsklyngen. Dette ville kræve en ansøgning, lokalrådenes tilslutning samt en vedtægtsændring. Rådet drøftede, hvorvidt tidspunktet for en udvidelse af Hærvejsklyngens geografiske område er det rette nu, hvor klyngen endnu ikke er i kommet i helt jævne omdrejninger. I sidste ende vil det være lokalrådenes holdning, der bliver afgørende.

Ad 4.  Orientering fra kommunikationsgruppen samt status på hjemmesiden
Søren har meddelt, at hjemmesiden nu er klar og blot mangler indhold (content). Hjemmesiden kan dermed gå i luften, hvis rådet ellers er tilfreds med resultatet. Medlemmerne blev opfordret til at følge et udsendt link og give deres mening til kende.

Det blev endvidere drøftet, hvordan man bedst sikrer en løbende strøm af content til hjemmesiden. Kontakten til lokalrådenes kommunikationsansvarlige er fortsat ikke optimalt endnu. Aktivitetsniveauet i kommunikationsgruppen har været lavt på det seneste. Søren vurderer, at gruppen fsv. ville kunne drives effektivt med blot 2 engagerede medlemmer. Vedtægterne bestemmer desangående, at gruppen skal nedsættes med repræsentanter for hver af de deltagende lokalråd.

Ad 5.  Orientering fra projektgrupperne

Turistgruppen: Hærvejsfolderen blev præsenteret for rådet. Vejen kommune kan trykke den som lovet, men ikke stå for foldningen (Hver pjece skal foldes tre gange). Klyngens hjemmesideadresse mangler at blive tilføjet, lige som det blev foreslået, at folderen henviser til internetkort over stierne i området. Sådanne kort findes på flere hjemmesider. Folderen nævner diverse erhvervsdrivende ved navn som et udflugtsmål i området, hvilket kan åbne for fremtidige sponsorater.

Gjerndrup har arrangeret en rundvisning i Sønderskov den 9. september. Tilmelding og deltagerbetaling er påkrævet.

Stigruppen: Veerst er nu aktiv i stigruppen.

Bosætningsgruppen / Delebilsprojektet: Gruppen koncentrerer sig om delebilprojektet ved at genbesøge tidligere indsamlet materiale desangående. Delebilmarkedet er dog meget dynamisk og har dog givetvis ændret sig i mellemtiden.

E-sportgruppen: Arrangementet i Asserbølsgård blev droppet, da økonomien ikke hang sammen. Næste planlagte arrangement bliver i Esbjerg i oktober.

Ad 6.  Status på Hærvejsting 2021: Program, temaer, økonomi.
Der er besluttet ny tid og sted til arrangementet. Tinget planlægges nu på lokaliteten Ravnholtgaard den 30. oktober. Ravnholtgaard ligger mellem Gesten og Veerst og er et transformationsprojekt hos Rural Agentur (arkitekt Anna Sofie Hvid m.fl.), som allerede deltog i landsbyfestival i Hovborg. Ændringen blev begrundet med, at flytningen åbner for flere muligheder.

Lejeudgiften bliver på 5.000,- kr. Hærvejstingets projektleder, Kirsten Bruun, som er en erfaren fundraiser, søger fondsmidler, hvilket ventes at forbedre tingets økonomi betragteligt. I så fald bliver der også mulighed for at honorere Kirstens indsats økonomisk. Målsætningen for tinget er at nå op på mindst samme deltagertal som landsbyfestivalen, svarende til ca. 300 besøgende,

Rådet skal selv arrangere rengøring. Der skulle ikke blive behov for at anvende køkkenet, da forplejningen ventes klaret gennem et street food koncept.

Ad 7.  Valg af kasserer
Ingen kandidat havde meldt sig.

Ad 10.  Eventuelt

Medlemmerne bedes huske at melde afbud, hvis de ikke kan deltage i et klyngemøde.

Permanent link til denne artikel: https://www.haervejsklyngen.dk/haervejsklyngen/arbejdsudvalg/klyngeraadet/referat-klyngeraadsmoede-25-august-2021/