Referat Klyngerådsmøde 2020-02-27

Referat af Klyngerådets møde den 27. februar 2020, kl. 19.00 – 21.00 på Gesten Fritidscenter, Bækkevej 9

Tilstede:

Klyngerådet: Erik, Kristian, Karina, Lise Lotte, Stefan, Marion, Søren, Niels-Erik

Fra Gesten Lokalråd: Claus Grynderup

Fra Vejen kommune: Afdelingschef Peer M. Rexen

Referent: Stefan

Dagsorden:

  1. Vedtagelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat fra sidste møde
  3. Orientering fra formanden
  4. Resterende underskrifter på vedtægterne
  5. Budget 2020 og kontingentopkrævning
  6. Orientering fra grupperne
  7. Hærvejsting 2020: Tidspunkt, sted og form. Kommunikation og organisation.
  8. Unge i klyngen
  9. Kulturelle aktiviteter (foredrag m.v.)
  10. Eventuelt

Ad 1.  Vedtagelse af dagsorden

Den udsendte dagsorden blev godkendt.

Ad 2.  Godkendelse af referat fra sidste møde

Det udsendte referat blev godkendt uden ændring.

Ad 3.  Orientering fra formanden

Erik orienterede om, at han har været til møde i Viborg, hvor Region Midt fremlagde sit udkast til regionens landdistriktspolitik. Der var forskellige indlæg om emnet fra aktører i regionen samt et oplæg fra Thyge Mortensen fra landsbyhøjskolen.

Erik har også holdt et om Hærvejsklyngen i Føvling forsamlingshus.

Endvidere er det endeligt bekræftet, at kommunen ikke vil yde et tilskud til Hærvejsklyngen direkte, men at klyngen er velkommen til at søge projektmidler.

Marion har i tirsdags været til fondskonference og talt med en fundraiser, som ser muligheder for at arbejde på provisionsbasis. Hun har tilbudt et møde den 12. marts, hvor hun kommer til området. Peer Rexen har kendskab til hende og mener, at man kan indhente referencer hos Jels Lokalråd.

Peter Gran Boesen søger flere projektmidler til e-sport aktiviteterne.

Ad 4.  Resterende underskrifter på vedtægterne

Der mangler kun underskrift fra Carsten, som vil komme forbi hos Stefan ved lejlighed.

Ad 5.  Budget 2020 og kontingentopkrævning

Stefan fremlagde det udsendte udkast til Budget 2020, som blev vedtaget med følgende ændring:

Udgiftsposten ”Kommunikation” nedsættes til DKK 1.000, og for det sparede beløb oprettes en post til kompensation af transportudgifter til arrangementer som f.eks. Eriks deltagelse hos Region Midt i Viborg.

Stefan udarbejder forslag til retningslinjer for dækning af transportudgifter.

Stefan er ved at undersøge markedet for bankydelser, både mhp. at sammenligne gebyrer og evt. negative indskudsrenter. Når der foreligger tilbud, vil rådet blive inddraget i valg af bankforbindelse, hvorefter der udsendes opkrævninger.

Ad 6.  Orientering fra grupperne

Bosætningsgruppen: Der er et ikke ubetydeligt ombygningsbehov til bl.a. brandsikring, hvis den gamle børnehave i Lindknud skal istandsættes som tilflytterbolig. Kommunen kan ikke bære disse omkostninger (op til 1 mio. kr.) inden et salg, og bygningen kan heller ikke udlejes af kommunen til beboelse i længere perioder end 4 måneder ad gangen på grund af de kommunale regler. Projekter er dermed fortsat usikkert, selv med indsats af egen arbejdskraft, og der holdes øje med alternative muligheder.

Kommunikationsgruppen: Karina er indtrådt i gruppen, hvor der var en ledig plads efter at Maj-Britt. Søren berettede om gruppens indledende møder, efter at arbejdet havde ligget ret stille i en længere periode. Gruppen har drøftet målgrupper, arbejdsform, arbejdsfunktioner (”jobbeskrivelser”), fototek, branding af klyngen som serviceorgan og kontakten til de lokale kommunikationsansvarlige. Der er fundet behov for at netværk af skribenter og lokalredaktører for at kunne dække området nyhedsmæssigt, ligesom der skal opstilles kriterier for nyhedsværdi. Hjemmesiden flyttes væk fra DGI og sponsoreres det første år af Søren. Flytningen vil give bedre muligheder for et spændende hjemmesidedesign mv. Gruppen vil samarbejde med Boligsiden.dk, men har mødt den forhindring, at ikke landsbyer har eget postnummer. Til gruppens interne kommunikation vil man bruge Messenger. Landsbyappen er drøftet, men også mulige alternativer.

Turismegruppen: Der er indhentet tilbud på flyers, men Peer Rexen gjorde opmærksom på, at kommunen som regel kan stå for denne opgave inden for deres budget. Peer Rexen lovede også at hjælpe med at skaffe et svar fra kommunen om placering af runepælene (byskilte), idet kommunikationen er gået i stå.

Ungegruppen: Claus Grynderup berettede om afholdte og planlagte e-sport stævner, hvor landsbyens gamere dyster mod hinanden og også vil stille et fælles klyngehold på benene.

Ad 7.  Hærvejsting 2020: Tidspunkt, sted, form, kommunikation og organisation

Der blev drøftet de mange muligheder for at gøre Hærvejstinget til en spændende og samlende event til både ildsjælde og familier m.v. Konceptet med energifelter fra landsbyeventen har været en succes, og Kirsten Bruun har givet tilsagn om, at hun vil give en hjælpende hånd med organiseringen. Der blev nedsat en organisationskomité med Erik, Marion, Karina, Kristian og Kirsten Bruun. Der stiles mod at sætte tinget i Gesten i weekenden 4./5. oktober, dvs. inden den weekend, hvor uge 42 starter. Efter denne tid vil hallerne så småt blive brugt til vintersæsonen.

Ad 8.  Unge i klyngen

Erik mindede om den udsendte mail fra Simon Schärfe (DGI), som efterlyser kontaktpersoner i landsbyerne.

Ad 9.  Kulturelle aktiviteter (foredrag m.v.)

Punktet blev udskudt.

Ad 10. Eventuelt

Søren fandt, at det kunne være godt med sponsorater og evt. et sponsorkoncept. Marion berettede, at pengene ikke længere hænger på træerne hos de traditionelle lokalsponsorer, men at man kan komme langt ved at tænke win-win, f.eks. muleposer og årskalendere, der både reklamerer for klyngen og sponsoren.