Vedtægter, som vedtaget d.4 December 2019

Vedtægter

som vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 4. december 2019

Indholdsfortegnelse

Kap. 1. Foreningens navn, hjemsted og område, §§ 1 – 2

Kap. 2. Foreningens formål, § 3

Kap. 3. Medlemskab, §§ 4 – 6

Deltagende lokalråd, § 4
Støttemedlemskab, §§ 5-6

Kap. 4. Foreningens organer og ledelse, §§ 7 – 14

Klyngerådet, §§ 7-9
Formandskab, § 10
Kasserer, § 11
Intern Revision, § 12
Jarlen, § 13
Kommunikationsgruppen, § 14

Kap. 5. Hærvejsting og høvding, §§ 15 – 20

Kap. 6. Foreningens økonomi, §§ 21 – 26

Regnskabsåret, § 21
Årsregnskab og revision, § 22
Budget og budgetrelevante planer, § 23
Medlemsbidrag, § 24
Lån, § 25
Støttemidler og sponsorer, § 26

Kap. 7. Vedtægtsændringer m.v., § 27 – 28

Vedtægtsændringer, § 27
Foreningens opløsning, § 28

Kapitel 1

Foreningens navn, hjemsted og område
§ 1. Foreningens navn er “Hærvejsklyngen”.
Stk. 2. Foreningens CVR-nummer er 41 41 84 43.
§ 2. Foreningens hjemsted er Vejen Kommune.
Stk. 2. Foreningens aktiviteter dækker det geografiske område, der omfatter Bække Sogn, Gesten Sogn,
Gjerndrup Fællesråd, Hovborg Sogn og Lindknud Sogn. De fem delområder betegnes som klyngens fem
”landsbyer”, mens landsbyerne tilsammen betegnes som ”klyngens område” eller ”Hærvejsklyngen”.

Kapitel 2

Foreningens formål
§ 3. Foreningen har til formål at:
1) fremme en fælles identitet for beboerne i klyngens område,
2) fremme samarbejdet mellem borgere, organisationer og virksomheder på tværs af klyngens område,
3) fremme fællesaktiviteter, borgertilbud og infrastrukturprojekter på tværs af klyngens område,
4) fremme interessen for bosætning, erhvervsudøvelse og turisme i klyngens område, og
5) virkeliggøre en fælles vision om at fremhæve hinandens styrker inden for klyngen og i fællesskab udvikle fremtidens landsbyer som det mest attraktive sted at bo og besøge i regionen.
Stk. 2. Foreningen er blevet stiftet som led i Hærvejsklyngens Strategi- og Handleplan ”Sammen om vores
fælles fremtid” (2019) og med henblik på at realisere klyngens fælles vision.

Kapitel 3

Medlemskab
Deltagende lokalråd
§ 4. Foreningens deltagende lokalråd er:
1) Bække Lokalråd, CVR nr. 33431775
2) Gesten Lokalråd, CVR nr. 30755642
3) Gjerndrup Fællesråd
4) Hovborg Lokalråd, CVR nr. 32626777
5) Lindknud Lokalråd, CVR nr. 31461723
Stk. 2. Eventuelle yderlige lokalråds deltagelse kan kun besluttes gennem en ændring af denne vedtægt,
jf. kapitel 7.

Støttemedlemskab
§ 5. Ud over de deltagende lokalråd, jf. § 4, kan foreningen optage både naturlige personer og juridiske
personer som støttemedlemmer uden stemmeret i foreningens organer.
Stk. 2. Ansøgning om støttemedlemskab afgøres af Klyngerådet eller den, som rådet har udpeget til at
træffe afgørelse herom på rådets vegne.
Stk. 3. Klyngerådet fører en fortegnelse over foreningens støttemedlemmer. Et støttemedlem kan til enhver tid opsige sit medlemskab og forlange sig slettet fra medlemsfortegnelsen med omgående virkning.
Betalte medlemsbidrag refunderes i så fald ikke.
Stk. 4. Et støttemedlem, som ikke efterkommer et påkrav om betaling af sit medlemsbidrag, og som sidder en efterfølgende rykker overhørig, kan slettes fra medlemsfortegnelsen med omgående virkning og
uden at modtage særskilt meddelelse herom.
§ 6. Såfremt Klyngerådet finder, at et støttemedlems fortsatte forbliven i foreningen vil være til skade for
foreningen, herunder til skade for foreningens muligheder for at opnå sine formål, jf. § 3, kan rådet beslutte at opsige det pågældende medlemskab med omgående virkning eller til kalenderårets udgang.
Stk. 2. En beslutning efter stk. 1 kan kun træffes, hvis mindst halvdelen af Klyngerådets stemmeberettigede medlemmer deltager i afstemningen.
Stk. 3. Efter anmodning fra det udelukkede støttemedlem refunderes den del af et betalt medlemsbidrag,
der vedrører udelukkelsesperioden.

Kapitel 4

Foreningens organer og ledelse
Klyngerådet
§ 7. Klyngerådet er foreningens øverste besluttende organ.
Stk. 2. Klyngerådet består af foreningens deltagende lokalråd, jf. § 4, som hver er berettiget til at afgive
én stemme, jf. dog § 8, stk. 3.
Stk. 3. De deltagende lokalråd udpeger hver to medlemmer til at repræsentere lokalrådet i Klyngerådet.
Stk. 4. Hvis begge repræsentanter for et lokalråd deltager i et møde, kan de kun afgive stemme i enighed.
§ 8. Klyngerådet afholder møder mindst fire gange årligt.
Stk. 2. Klyngerådets beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de afgivne stemmer, medmindre andet udtrykkeligt er fastsat i foreningens vedtægter.
Stk. 3. Et lokalråd, der ikke har betalt forfaldent medlemsbidrag, har ikke stemmeret i Klyngerådet, indtil
den fulde betaling er modtaget i foreningen.
§ 9. Klyngerådet konstituerer sig med en formand, en næstformand, en kasserer, en revisor og en revisorsuppleant.
Stk. 2. Klyngerådet konstituerer sig på ny på det første møde, der følger på et Hærvejsting, jf. § 15, samt
når der i øvrigt skønnes behov herfor.
Stk. 3. Klyngerådet kan vedtage en forretningsorden, hvori der også kan fastlægges, hvem der kan tegne
foreningen udadtil.
Stk. 4. Klyngerådet kan udstede bindende bogførings-, regnskabs- og revisionsinstrukser.
Formandskab
§ 10. Klyngerådets formandskab består af rådets formand og næstformand. Formandskabet indkalder og
leder Klyngerådets møder.
Stk. 2. Formandskabet varetager foreningens daglige ledelse, drager omsorg for gennemførelsen af Klyngerådets beslutninger og tager initiativer til virkeliggørelsen af foreningens formål.

Kasserer
§ 11. Klyngerådets kasserer fører løbende regnskab over foreningens indtægter, udgifter, aktiver og passiver.
Intern Revision
§ 12. Klyngerådets interne revision består af revisor og revisorsuppleant. Revisionen kan til enhver tid
kræve fuld indsigt i samtlige forhold vedrørende foreningens bogføring og regnskab, herunder bilag. Revisionen har til enhver til adgang til foreningens konti og aktiver.

Jarlen
§ 13. Klyngerådet udpeger en sekretær (Jarl) til at bistå formandskabet i sit daglige arbejde, jf. § 10.
Stk. 2. Jarlen bør så vidt muligt medbringe erfaring inden for områderne strategiudvikling, programledelse
og fundraising. Jarlen kan være en juridisk person.
Stk. 3. Klyngerådet kan bemyndige formandskabet til at indgå aftale med Jarlen om honorering for dennes arbejde eller om godtgørelse for udgifter til transport, kontorhold m.v.

Kommunikationsgruppen
§ 14. Klyngerrådet nedsætter iblandt sig en kommunikationsgruppe bestående af repræsentanter for hver
af de deltagende lokalråd.
Stk. 2. Kommunikationsgruppen varetager foreningens informationsindsats over for klyngens beboere og
offentligheden i øvrigt, herunder ved at koordinere de informationsindsatser, der varetages af de enkelte
landsbyer.
Stk. 3. Personer, der varetager informationsindsatsen i de enkelte landsbyer, kan inviteres til at deltage i
kommunikationsgruppens arbejde.

Kapitel 5

Hærvejsting og høvding
§ 15. Klyngerådet stævner hvert efterår Hærvejsklyngens beboere til et folkemøde (Hærvejsting), der afholdes inden udgangen af september måned.
Stk. 2. Hærvejstinget arrangeres som en festlig og kreativ kappestrid om de bedste ideer, der kan realisere Hærvejsklyngens fælles vision, jf. § 3, nr. 5.
§ 16. Hærvejstinget åbnes af Klyngerådet med en beretning om det forløbne års aktiviteter og resultater.
Stk. 2. Eksisterende såvel som nye projektgrupper får anvist et sted (et energifelt) på tingpladsen, hvor de
kan præsentere deres ideer og gå i dialog med Hærvejsklyngens beboere.
§ 17. På tinget afholder Hærvejsklyngens beboere valg til Hærvejsklyngens høvding. Jarlen og medlemmer
af Klyngerådet kan ikke vælges som høvding.
Stk. 2. På tinget modtager høvdingen fra projektgrupperne forslag til det kommende års klyngeprojekter
og sikrer, at disse er indbyrdes koordineret samt lever op til Hærvejsklyngens formål, jf. § 3.
Stk. 3. For at høvdingen kan modtage et projektforslag, skal endvidere følgende betingelser være opfyldt:
a) Projektet skal være velbeskrevet.
b) Projektet skal vedrøre mindst to, og helst tre eller flere, af klyngens landsbyer.
c) Initiativtagerne skal have etableret en projektgruppe af passende størrelse med deltagere fra
mindst tre af klyngens landsbyer.
d) Projektgruppen skal have udpeget en væbner (tovholder), der kan fungere som høvdingens kontaktperson til projektgruppen.
§ 18. Forslag, som høvdingen gyldigt har modtaget, jf. § 17, stk. 2 og 3, fremsættes til vedtagelse for Hærvejstinget.
Stk. 2. Når et projekt er vedtaget på Hærvejstinget, søger høvdingen Klyngerådet om opbakning og praktisk bistand til projektgruppen med henblik på projektets gennemførelse.
Stk. 3. Forslag, der ikke er vedtaget inden tinget hæves, bortfalder.
§ 19. Efter at Hærvejstinget er hævet, holder høvdingen sig orienteret om fremdriften i de vedtagne projekter.
Stk. 2. Hærvejstingets høvding inviteres til, og har taleret på, samtlige møder i Klyngerådet.
§ 20. Hvis høvdingen midlertidigt er forhindret i at varetage konkrete opgaver, herunder at give møde i
Klyngerådet, jf. § 19, stk. 2, kan høvdingen udpege en væbner til at varetage opgaven i hans sted.
Stk. 2. Hvis høvdingen varigt bliver forhindret i at varetage sine opgaver, vælger væbnerne en ny høvding.
Stk. 3. Den, der udpeges eller vælges efter stk. 2 eller 3, skal opfylde betingelserne for valgbarhed i § 17,
stk. 1, 2. pkt.

Kapitel 6

Foreningens økonomi
Regnskabsåret
§ 21. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Første regnskabsår regnes fra foreningens stiftelse
indtil udgangen af samme kalenderår.

Årsregnskab og revision
§ 22. Foreningens årsregnskab tilstilles intern revision inden 1. februar i det efterfølgende år. Når intern
revision har revideret årsregnskabet såvel talmæssigt som kritisk, sendes det reviderede årsregnskab med
revisorpåtegning til Klyngerådets vedtagelse.

Budget og budgetrelevante planer
§ 23. Forslag til foreningens budget fremsættes med høvdingens tilslutning til vedtagelse i Klyngerådet
inden udgangen af det kalenderår, der går forud for budgetåret. Ændringer i budgetforslaget kan kun vedtages med høvdingens tilslutning.
Stk. 2. Såfremt Klyngerådet ønsker at vedtage budgetrelevante strategi- eller handlingsplaner, udformes
disse som et bilag til budgetforslaget, jf. stk. 1.

Medlemsbidrag
§ 24. Satserne for medlemmernes og støttemedlemmernes medlemsbidrag fastsættes af Klyngerådet i
enighed. Hvis der ikke kan opnås enighed om en ændring af satserne, bevarer de hidtidige satser deres gyldighed.
Stk. 2. Et medlemsbidrag skal være på mindst 5.000 kr. om året.
Stk. 3. Et støttemedlems bidrag skal være på mindst 100 kr. om året for naturlige personer, og på mindst
1.000 kr. for juridiske personer.

Lån
§ 25. Foreningen kan kun optage lån i tilfælde, hvor Klyngerådet har truffet beslutning herom i énstemmighed. Beslutningen skal angive lånets maksimale størrelse, påkrævet sikkerhed, afdragsordningen samt
lånets samlede omkostninger, eventuelt med forbehold for ændringer i rentesatsen.
Stk. 2. Der må ikke optages lån til finansiering af Hærvejsting, driftsopgaver eller sociale aktiviteter.
Stk. 3. I forholdet til tredjemand hæfter medlemmerne ikke for foreningens forpligtelser med andet end
deres andel i foreningens formue.

Støttemidler og sponsorer
§ 26. Til fremme for projekter, der er vedtaget på Hærvejstinget, kan foreningen med høvdingens tilslutning søge om støttemidler hos fonde og andre sponsorer.

Kapitel 7

Vedtægtsændringer m.v.
Vedtægtsændringer
§ 27. En ændring til denne vedtægt kan først træde i kraft, når:
a) Klyngerådet har truffet beslutning herom i énstemmighed,
b) Hærvejstingets høvding udtrykkeligt har meddelt sin tilslutning til ændringen, og
c) Hærvejstinget i åben afstemning har tilsluttet sig ændringen.

Foreningens opløsning
§ 28. Foreningens opløsning kan kun besluttes efter proceduren for ændring af denne vedtægt, jf. 27.
Stk. 2. Et forslag til beslutning efter stk. 1 skal ledsages af et forslag til et afsluttende regnskab med angivelse af, hvordan en eventuel negativ formuesaldo skal dækkes ind, eller hvordan en eventuel positiv formuesaldo skal fordeles eller overdrages til anden side.
— oOo —


Således vedtaget på Hærvejsklyngens stiftende generalforsamling den 4. december 2019:
______________________
For Bække Lokalråd: Lise-Lotte Beck ,
Tim Hyldal Sørensen

For Gesten Lokalråd: Carsten Matzon, Marion Mortensen

For Gjerndrup Fællesråd: Erik Rytoft Jensen, Karina Christensen

For Hovborg Lokalråd: Stefan Krehbiel, Søren Brandbyge

For Lindknud Lokalråd: Niels Erik Storm Nielsen, Kristian B. Pedersen