Tilbage til Klyngerådet

Referat Hærvejstinget 2021-10-30

Referat fra Hærvejstinget afholt på Ravnholtgård d.30. Oktober 2021

Formand ErikRådet: sammensætning som valgt på mødet:
Hovborg: Nicolaj Pedersen, Søren Brandbyge
Lindknud: Niels Erik Storm Nielsen, Kristian Petersen
Bække: Gitte Jakobsen, Peter Kristensen
Gesten: Marion Mortensen, Per Solgaard
Gjerndrup: Jens Peter Pors Eriksen, Erik Rytoft Jensen


Dagsorden i hht vedtægter (se Vedtægter, som vedtaget d.4 December 2019 – Hærvejsklyngen (haervejsklyngen.dk))

Dvs. fremlæggelse af den forløbne periode ved Høvding (Erik) og de enkelte arbejdsgrupper.

En frisk og veloplagt formand (Erik) bød velkommen til forsamlingen.
Beretning: Den forløbne periode har været præget af Covid-19 der desværre både dæmpede aktiviteterne og også tvang os til at udsætte det vedtægtsbestemte Hærvejsting. Trods det har rådet formået en del møder der primært har drejet sig om aktiviteterne i de enkelte arbejdsgrupper. Bordet rund, en snak om at i perioden har det været svært at supplere grupperne og rådet i fornødent omfang. Erik varslede vedtægtsændringer da 1-2 byer mere barslede med planer om at søge at komme med i klyngen.

Bosætningsgruppen (v. Kristian) kunne berette om en hel del aktivitet – flere konkrete projekter har været udarbejdet, med god og stor hjælp fra Preben Boye Jørgensen (TilflytterBolig), projekter der desværre har stødt på mange knaster, bl.a. problemer med at få de ellers så positive banker/kreditforeninger til at indgå konkret. Også Vejen kommune viste sig at være svær at få engageret som reel aktiv medspiller, trods nogle mundtlige positive og konstruktive tilkendegivelser, hvor det kuldsejlede når det kom til helt konkrete projekter. Således har vi måtte se flere potentielt fremragende huse glide os af hænde (2 konkrete projekter, hvor financiering glippede). Indtil vi kan få overbevist Vejen Kommune om at indgå i en rolle som reel aktiv medspiller (hvilket vi vil søge at gøre via lokalrådene) vil gruppen sætte “tilflytterboliger” på hold for i stedet at koncentrere indsatsen om at få delebil-projektet løbet i gang igen. På den positive side, så har vi nu et godt gennemarbejdet koncept lige klar til at søsætte. Gruppen vil interim forsøge at få en dialog med kommunen om at små udstykninger er en forkert strategi i overs område (de pengestærke der ytrer interesse for vores område har brug for pænt store parceller, ikke “frimærker”) OG at vi savner små boliger til de ældre.

Turismegruppen (v. Erik) Kunne berette om flere succeser og en gang skrankepaveri: På den gode side er der nu produceret en nydelig lille pamflet/kort over klyngen der på nem vis (og 3 sprog) udpeger “oplevelser” i klyngens område. Fint lille håndfoldet oplag (trykt af kommunen) er produceret og vil blive fordelt til relevante steder. Gruppen har også godt gang i “kend din klynge” i form af arrangerede og guidede ture vandringer rundt i klyngen. 2-3 stk er under planlægning for næste år. De har været rigtig godt besøgt og deltagerne ganske tilfredse. Gruppen havde også en (ret fremskreden) plan (før vi blev Corona-ramte) om at indramme klyngen ved at få opsat “totempæle” ved de større indfaldsveje til klyngen. Til at starte med var der stor begejstret respons fra kommunen, men da det kom til realiteter gik der skrankepaveri og til sidst et rungende “NEJ”. Sådanne “dimser” kræver byggesager (1 for hver enkelt pæl, med gebyrer og papirer og sagsgang) men reelt har vi aldrig kunnet få dette svar på skrift, trods at der er rykket ad mange kanaler utallige gange. Anderledes positivt har det været med “sti-gruppen” (sub-gruppe under turisme-gruppen) der har inviteret Læborg (der kommer med “projekt Troldhedebane) med i klyngen (derfor et behov for tilretning af vedtægter).

Ungegruppen – kort: der er gang i den og det er spiralliseret ud af klyngens hænder. Herligt!

Kommunikationsgruppen (v. Søren) kunne berette om en lidt knudret vej gennem Corona og et (desværre) stort frafald (grundet sygdom m.v.). Men vi formåede dog flere positive ting: Vi fik etableret video-rådsmøde da nedlukningen var værst. Oprydning, omstrukturering og flytning af web-site, og nu også ved at skabe kontakter på tværs af klyngen. Dog kunne et par enkelte hænder mere godt bruges. Og som rosin i pølse-enden sponseres web-site nu.

Rundt om bordet: Rådet vendte i flere omgange der gentagne stopklods i vores aktiviteter og projekter: Vejen Kommune. Mønsteret var nogenlunde konstant: meget venlige og service-mindede fagfolk der gerne ville diskutere, men når det kommer til reelle aktiviteter, meget svært at få tilsagn (på skrift) eller den antydede indsats. Og i flere tilfælde, bare det at få svar & referater. Det blev vedtaget at rådet vil invitere alle lokalråd i Vejen Kommune til en drøftelse af hvordan vi oplever Kommunen i det daglige, erfaringsudveksling, hvad virker, hvad virker ikke. Alt i alt, at vi klæder hinanden på til at arbejde med Kommunen på en positiv vis og få fjernet hvad vi opfatter som misforståelser og forkerte forventninger. Og i disse kommunevalgstider, vil vi også gerne sende et signal til det kommende byråd om, at den altovervejende størstedel af deres vælgerkorps befinder sig udenfor de store byer i kommunen.

Næste periode: Arbejdet i den kommende periode bliver i nogle tema’er:

De eksisterende grupper fortsætter det gode arbejde.

Der forberedes vedtægtsændringer således at flere byer kan optages, og så en finurlighed omkring banklovgivningen kan  håndteres mere smidigt (p.t. er det råd + høvding der tegner klyngen, og dermed skal samtlige identificere sig og underskrive overfor banker – i fremtiden er hensigten at det er høvding + jarl + kasserer).

Vi vil styrke indtaget af ideer, således at det er ideer der kommer “udefra” (dvs. klyngens borgere) og ikke som nu, overvejende fra rådet og grupperne (med indslag fra Tinget).

Vi skal gøre en indsats for at fortælle hvad klyngen er.

Et par afsluttende bemærkninger kan opsummeres i: At vi vidste at de første år for at etablere klyngen ville kræve en indsats. Trods Corona, ser det ud til at projektet er på vej, men vi er nødt til at få budskabet og formålet endnu mere (og bedre) ud, eksempelvis sikre en god forankring i lokalrådene. Og apropos det,  supplere rådet således at vi kan konstituere os som fuldtallige.

Referent & skyldig i fortolkning af det sagte: S. Brandbyge

Permanent link til denne artikel: https://www.haervejsklyngen.dk/haervejsklyngen/arbejdsudvalg/klyngeraadet/referat-haervejstinget-2021-10-30/